ติวเตอร์หน่อย

ชื่อ: ติวเตอร์หน่อย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: กัลยาณีศรีธรรมราช แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.85 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: รัฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): บริหารรัฐกิจ GPA (ปริญญาตรี): 2.89 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สังคมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และภาษาอังกฤษ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: พูดคุยสนทนาที่เป็นกันเอง ให้คำแนะนำ ให้ความสนิทสนมเหมือนพี่สาวคนหนึ่ง ประสบการณ์การสอน: – ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง วาดภาพ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office,Photoshop