ติวเตอร์แตง

ชื่อ: ติวเตอร์แตง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เขมะสิริอนุสสรณ์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.72 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): การตลาด GPA (ปริญญาตรี): 2.97 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ป.1-ม.3 รูปแบบการสอน: ฝึกให้ทำโจทย์บ่อยๆ