ติวเตอร์จ๋า

ชื่อเล่น: จ๋า เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บ้านไผ่ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.61 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): โทรคมนาคม GPA (ปริญญาตรี): 2.94 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ม.ต้น ม.ปลาย ฟิสกส์ ม.ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นการนำไปใช้และความเข้าใจ การวิเคราะห์โจทย์ สอนการแก้โจทย์ ประสบการณ์การสอน: คณิต ม.ต้น และประถม ที่คุมอง