ติวเตอร์นิน

ชื่อเล่น: นิน เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชวินิตบางแก้ว แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเครื่องกล GPA (ปริญญาตรี): 2.53 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน: สอนตั้งแต่พื้นฐาน เน้นให้เข้าใจเนื้อหา ไม่เน้นสูตรลัด ประสบการณ์การสอน: สอน คณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย มาเป็นเวลา 4 ปี