ติวเตอร์ใหม่

ชื่อเล่น: ใหม่ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีพัทลุง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.83 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะ: วิทยาการสุขภาพและการการกีฬา สาขา(วิชาเอก): สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย GPA (ปริญญาตรี): 3.07 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: สาธารณสุขศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษา ,มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: สอนหัดทำแบบฝึกหัด