ติวเตอร์แนน

ชื่อเล่น: แนน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์บางเขน คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาญี่ปุ่น GPA (ปริญญาตรี): 3.26 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน รูปแบบการสอน: สอนญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน ประสบการณ์การสอน: เคยสอนเด็กม.4 ความสามารถพิเศษ: ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ