ติวเตอร์เอนก

ชื่อเล่น: เอนก เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อุดรพิทยานุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.76 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย กศ.บ. GPA (ปริญญาตรี): 3.58 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทยทุกระดับชั้น คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: ภาษาไทย-อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ มีวิธีท่องจำ เมื่อเข้าใจบทเรียนแล้วจึงทำแบบฝึกหัด และก่อนขึ้นบนเรียนใหม่จะทบทวนบทเรียนเดิมทุกครั้ง คณิตศาสตร์-อธิบายนิยามให้ผู้เรียนเข้าใจ มีเทคนิกการคิดคำนวณ สอนทั้งวธีเต็มและสูตรลัดให้ผู้เรียนเลือกได้เลือกใช้เอง เน้นทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดความชำนาญ ประสบการณ์การสอน: -เป็นติวเตอร์สอนตามบ้าน ประสบการณ์3ปี(เริ่มติวมาตั้งแต่ ม.6) -เป็นติวเตอร์วิชาภาษาไทยให้กับสถาบันกวดวิชาเพ็ญพรรณ ความสามารถพิเศษ: พูดสุนทรพจน์ อ่านทำนองเสนาะ แต่งคำประพันธ์