ติวเตอร์เอ็ม

ชื่อเล่น: เอ็ม เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชสีมาวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.33 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.41 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เคมี ฟิสิกส์ ม.ต้น ปลาย มหาลัย รูปแบบการสอน: หนังสือและเอกสารประกอบที่จัดทำขึ้น ประสบการณ์การสอน: เคยสอนพิเศษในรายวิชาเคมีเบื้องต้นและเคมีอินทรีย์ในระดับมหาวิทยาลัย