ติวเตอร์ภูมิ

ชื่อเล่น: ภูมิ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ชัยภูมิภักดีชุมพล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.18 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมโทรคมนาคม GPA (ปริญญาตรี): 2.75 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: – มัธยมปลาย (คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์) รูปแบบการสอน: – เน้นความเข้าใจ – เน้นประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรม