ติวเตอร์บีม

ชื่อเล่น: บีม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ปากพนัง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.73 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ระดับประถมและ ม.ต้น-ม.ปลาย ฟิสิกส์พื้นฐาน แคลคูลัส และสถิติ1 รูปแบบการสอน: เน้นการปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ โดยอิงเนื้อหาจากหลักสูตรที่ต้องเรียนในระดับชั้น สอนทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบ ประสบการณ์การสอน: รับสอน นักเรียน ม.ต้น และเด็กที่มีพัฒนาการช้า