ฟิสิกส์ ม 4 การเคลื่อนที่

ติวเตอร์เปรี้ยว

ชื่อเล่น: เปรี้ยว เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ไพรบึงวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.37 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีชีวภาพ GPA (ปริญญาตรี): 2.39 รูปแบบการสอน: สอนเน้นให้ผู้เรียนสนุก ไม่เครียด มีเอกสารประกอบการสอน ให้น้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ประสบการณ์การสอน: วิทย์ ป.4,6 ,ติววิทย์ ป.6 เข้า ม.1 , คณิต ป.2,3 , ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ม.2 ,ชีววิทยา ม.4,เคมี ม.4 …

ติวเตอร์เปรี้ยว Read More »

ติวเตอร์สุ

ชื่อเล่น: สุ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีชัยภูมิ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ประถมศึกษา วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระวิชา ระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน: อธิบาท ชีท ทบทวนเนื้อหา แบบฝึกหัด รูปแบบขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นสำคัญ ประสบการณ์การสอน: สอนการบ้านทั่วไประดับประถมศึกษา