ติวเตอร์สุ

ชื่อเล่น: สุ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีชัยภูมิ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ประถมศึกษา วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระวิชา ระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน: อธิบาท ชีท ทบทวนเนื้อหา แบบฝึกหัด รูปแบบขึ้นอยู่กับผู้เรียนเป็นสำคัญ ประสบการณ์การสอน: สอนการบ้านทั่วไประดับประถมศึกษา