ติวเตอร์ทาย

ชื่อ: ติวเตอร์ทาย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหาเสนี) แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.79 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การเงิน GPA (ปริญญาตรี): 2.96 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณืตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มต้น เศรษฐศาสตร์มหภาค รูปแบบการสอน: เน้นเข้าใจ และจด เลคเชอร์ ฝึกโจทบ์เยอะ ประสบการณ์การสอน: PAT 1 เลขและวิทย์ ม1 เลข ม5 ม6