ติวเตอร์ploy

ชื่อเล่น: ploy เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โยธินบูรณะ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.86 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: University of Pittsburgh คณะ: Chemistry วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต อังกฤษ ทุกระดับ รูปแบบการสอน: สามารถสอนได้ทั้งเทคนิคการทำข้อสอบและพื้นฐาน ประสบการณ์การสอน: มีประสบการณ์การสอนจากการเป็น TA ขณะศึกษาที่ประเทศอเมริกา