ติวเตอร์Earth

ชื่อเล่น: Earth เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นานาชาติพัทยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.1 ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สถาปัตยกรรมศาสตร์ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: perpignan ฝรั่งเศส คณะ: เศรษฐศาสตร์ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก ชื่อมหาวิทยาลัย: ศิลปากร คณะ: สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ เยอรมัน รูปแบบการสอน: เดี่ยว กลุ่ม ประสบการณ์การสอน: หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัย