ติวเตอร์ป๊อป

ชื่อ: ติวเตอร์ป๊อป เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชวินิตบางแก้ว แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.91 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะ: ศิลปกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ออกแบบสื่อสาร GPA (ปริญญาตรี): 3.61 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ประถม-มัธยม ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐาน ศิลปะ ติววาดเส้น – ติวความถนัดทางนิเทศน์ศิลป์ รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัว หรือ กลุ่มเล็กๆ เน้นความเป็นกันเอง