ติวเตอร์มายด์

ชื่อเล่น: มายด์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มหาวิชราวุธจังหวัดสงขลา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.51 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาิวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขา(วิชาเอก): เทคนิคการสัตวแพทย์ GPA (ปริญญาตรี): 3.15 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับประถม รูปแบบการสอน: เข้าใจง่าย สนุกสนาน ความสามารถพิเศษ: ถ่ายรูป