ถนนเทศบาลรังสรรใต้

ติวเตอร์โบนัส

ชื่อเล่น: โบนัส เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.02 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สำรวจ GPA (ปริญญาตรี): 2.66 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เลข ม3-6 รูปแบบการสอน: สอนเข้าใจคอนเสป เน้นทำโจทย์เรื่อยๆชิลๆ ประสบการณ์การสอน: เลข ม3 และ ม6

ติวเตอร์ฝน

ชื่อเล่น: ฝน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.77 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: สาธารณสุขศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อาชีวอนามัยและความปลอดภัย GPA (ปริญญาตรี): 2.77 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: เริ่มจากดูพื้นฐานของนักเรียนก่อน ว่ามีสิ่งใดที่น้องยังไม่เข้าใจหรือยังไม่แข็งแรงเพื่อที่จะได้วางแผนการสอน ให้เหมาะสมกับน้อง โดยเริ่มจากให้น้องทำแบบทดสอบเล็กน้อยหรือสอบถามความเข้าใจโดยตรง จากนั้นเริ่มวางแผนการสอนเพื่อที่จะบริหารจัดการเวลาให้ทำการสอนได้ อย่างครอบคลุม มีวัตถุประสงค์ในการสอนแน่ชัด และมีการสอนทฤษฎีควบคู่กับการทำแบบทดสอบอยู่เป็นระยะ เพื่อประเมินน้องอย่างต่อเนื่อง

ติวเตอร์นุ่น

ชื่อเล่น: นุ่น เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บุญวัฒนา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.67 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมโทรคมนาคม GPA (ปริญญาตรี): 2.65 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาลัยนานาชาติ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ม.ต้น รูปแบบการสอน: สอนทั้งที่เรียนในห้องหรือที่ผู้เรียนต้องการ เน้นปูพิ้นฐานใหม่ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนเป็นติวเตอร์ตามบ้าน