ติวเตอร์แบงค์

ชื่อเล่น: แบงค์ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.00 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคโนโลยีการศึกษา และ การศึกษานอกระบบโรงเรียน GPA (ปริญญาตรี): 3.69 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: ใจดี ยืนหยุ่น เป็นกันเอง ประสบการณ์การสอน: ครูฝิกสอน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ครูฝิกสอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม