ติวเตอร์เจน

ชื่อเล่น: เจน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สมุทรปราการ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.82 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): กายภาพบำบัด GPA (ปริญญาตรี): 3.56 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ชีววิทยา เคมี ม.ปลาย รูปแบบการสอน: ตัวต่อตัว ตามบ้าน ห้าง