ติวเตอร์บุ๋ม

ชื่อเล่น: บุ๋ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุตสาหการ GPA (ปริญญาตรี): 2.77 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: แพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: มัธยมปลาย วิชาคณิต , PAT1 , ฟิสิกส์ , ชีวะ และติวกวดเข้าสอบ ม.1 , ม.4 และมหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: เน้นการทำความเข้าใจ และวิเคราะห์โจทย์ …

ติวเตอร์บุ๋ม Read More »