ติวเตอร์กาย

ชื่อ: ติวเตอร์กาย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวัดระฆัง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.30 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ระบบควบคุม GPA (ปริญญาตรี): 2.80 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: เน้นสอนให้เข้าใจและทำได้ด้วยตนเอง เฮฮา ไม่เครียด มีแบบฝึกหัดให้ทำเห็นผลชัดเจน ประสบการณ์การสอน: สอนวิชา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เป็นเวลาประมาณ1ปี ความสามารถพิเศษ: เล่นดนตรี