ติวเตอร์ฝาย

ชื่อ: ติวเตอร์ฝาย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เฉลิมขวัญสตรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.11 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สัตววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 2.89 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการทำแนวข้อสอบแบบอธิบายคำตอบ ความสามารถพิเศษ: ใช้โปรแกรม microsoft office พื้นฐานได้ พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี