ติวเตอร์แนน

ชื่อเล่น: แนน เพศ: หญิง ที่อยู่ปัจจุบัน: 318/13 ม.1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.40 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 2.65 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น วิทยาศาสตร์ เคมี ม.ต้น ม.ปลาย รูปแบบการสอน: เอกสาร หรือ อธิบาย ทำโจทย์