ติวเตอร์เอิน

ชื่อเล่น: เอิน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: SHC EP แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.6 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: SIIT สาขา(วิชาเอก): IT GPA (ปริญญาตรี): 3.2 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: Eng grammar & conversation รูปแบบการสอน: เน้นการฝึกฝนและประยุกต์หลักการ