ติวเตอร์เมย์

ชื่อเล่น: เมย์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อัมพวันวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 2.85 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ระดับประถม-มัธยมตอนต้น รูปแบบการสอน: สนุกสนาน ตรงต่อเวลา เป็นกันเอง ประสบการณ์การสอน: ครูผู้ช่วยสอน ปริญญาตรี ความสามารถพิเศษ: นาฎศิลป์ไทย เต้นประกอบเพลง