ติวเตอร์เกด

ชื่อเล่น: เกด เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บางปะกอกวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: เทคนิคการสัตวแพทย์ สาขา(วิชาเอก): เทคนิคการสัตวแพทย์ GPA (ปริญญาตรี): 2.99 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชี้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: เป็นกันเอง ใจเย็น สอน อธิบายซ้ำจนกว่าจะเข้าใจ อธิบายให้เห็นภาพ