ติวเตอร์เบญ

ชื่อเล่น: เบญ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 4.00 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี5 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สัตวแพทยศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.09 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต วิทย์ ประถม มัธยม รูปแบบการสอน: อธิบาย มีแบบฝึกหัดให้ทำ ทำข้อสอบ ประสบการณ์การสอน: สอน onet ม6 และ gat pat