ติวเตอร์นาว

ชื่อเล่น: นาว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.7 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา(วิชาเอก): ภาษาญี่ปุ่น วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐานถึงกลาง รูปแบบการสอน: สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน คำศัพท์ ไวยกรณ์ ติวสอบวัดระดับ หรือ สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้เรียน ประสบการณ์การสอน: สอนระดับพื้นฐาน ผู้สอนผ่านวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น n2 และไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น 1ปี