ติวเตอร์เกล

ชื่อเล่น: เกล เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นครสวรรค์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.62 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: เทคนิคการสัตวแพทย์ GPA (ปริญญาตรี): 2.84 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อ.1-ม.3 รูปแบบการสอน: มีเอกสารประกอบการเรียน ไม่เน้นการสอนที่เครียดจนเกินไป แต่จะเน้นให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดอยู่เสมอ ประสบการณ์การสอน: ปัจจุบันมีสอนทั้งหมด 3 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วง ชั้นป.6-ม.2