ติวเตอร์ตุ๋ม

ชื่อเล่น: ตุ๋ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรนารีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.84 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมเคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.14 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันนานาชาติไทย-เยอรมัน พระนครเหนือ(tggs) คณะ: วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ป.1 – ป.ตรี รูปแบบการสอน: เน้นเนื้อหากระชับ มีวิธีการจำในบางส่วนที่ง่ายและยกตัวอย่างโจทย์เพื่อเข้าใจง่ายขึ้น ประสบการณ์การสอน: เคยสอนพิเศษ ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรม ความสามารถพิเศษ: เล่นกีฬาทุกชนิด