ติวเตอร์ตาล

ชื่อเล่น: ตาล เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: นิติศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): นิติศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.4 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: เตรียมเอกสาร เนื้อหาและแบบฝึกหัด ในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน สอนให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและทฤษฎ๊ีโดยวิธีการที่เข้าใจง่าย และทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนในแบบฝึกหัด ทั้งนี้ ผู้เรียนและผู้ปกครองสามารถระบุเนื้อหาและวิธีการสอนที่ต้องการได้ ประสบการณ์การสอน: มีประสบการณ์ในการสอนเป็นเวลา 3 ปี กับผู้เรียนที่อยู่ในระดับดีมาก ปานกลางและอ่อน โดยเคยสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ …

ติวเตอร์ตาล Read More »