ติวเตอร์มิว

ชื่อเล่น: มิว เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: กัลยาณีศรีธรรมราช แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.62 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เทคโนโลยีพระจอมเลก้าธนบุรี คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.59 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: 1.เคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัย 2.วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: จะเริ่มจากการปูพื้นฐานให้เน้นโดย จะเน้นการคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละบท แทนที่จะให้จำเนื้อหาโดยไม่ทราบที่มา อีกทั้งพยายามให้ผู้เรียนสามารถนำเนื้อที่เป็นพื้นฐานสำคัญไปประยุกต์ใช้กับ เนื้อหาที่มีความซับว้อน หลังจากที่ผู้เรียนมีพื้นฐานที่เน้นก็จะนำความรู้ไปต่อยอดด้วยการทำโจทย์ สอนเทคนิคการต่างๆจากโจทย์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ให้เห็นภาพ นำไปใช้ได้จริง ประสบการณ์การสอน: 1.ติวเคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี …

ติวเตอร์มิว Read More »