ติวเตอร์ปิ่น

ชื่อเล่น: ปิ่น เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สระบุรีวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.84 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีววิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) สาขา(วิชาเอก): พันธุศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.64 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การบ้านทั่วไป ระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน: สอนชีทไทย เด็กภาคปกติ ประสบการณ์การสอน: ภาษาอังกฤษ ป.2 และ ป.6 สังคมศึกษา ป.6 ฟิสิกส์ ม.3