ติวเตอร์ต้า

ชื่อเล่น: ต้า เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีอ่างทอง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์(กศ.บ.) วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ อนุบาล-ม.6 ฟิสิกส์ ม.1-ม.6 รูปแบบการสอน: สอนตามบ้าน เป็นกันเอง เน้นเข้าใจ ข้อสอบ และ ประยุกต์ ประสบการณ์การสอน: 3 ปี