ติวเตอร์กุ้ง

ชื่อเล่น: กุ้ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สิรินธร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.70 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ กศบ. สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.24 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการสอน: สอนโดยการใช้สื่อ ใบงาน และอธิบายเข้าใจง่าย ประสบการณ์การสอน: ประสบการณ์ฝึกสอนในโรงเรียนเป็นเวลา 1 ปี