ติวเตอร์ภีม

ชื่อเล่น: ภีม เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วชิรธรรมสาธิต แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.92 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สถิติประยุกต์ GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต สถิติ ฟิสิกส์ ประถมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: อธิบายให้ละเอียด และ มีเทคนิดวิธีแนะนำ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนน้องๆ และ เพื่อนๆ