ติวเตอร์ตี้

ชื่อ: ติวเตอร์ตี้ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สาธิตเกษตร แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): การบินและอวกาศ GPA (ปริญญาตรี): 3.17 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น-ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจและมองภาพรวมของเนื้อหา เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้แก้ปัญหานอกเหนือจากที่เคยทำมาก่อน