ติวเตอร์ใบเตย

ชื่อ: ติวเตอร์ใบเตย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: JinCai Highschool International Division แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): none ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาฯ คณะ: บัญชี วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย รูปแบบการสอน: 1.ผู้สอนมีความใจดี สามารถอธิบายซ้ำๆได้หลายครั้งจนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจ 2.เน้นการนำเอาสิ่งรอบตัวเช่นเพลงหรือข่าวมาประกอบการเรียรการสอน เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนมีความสนใจและสามารถนำเอาความรู้เหล่านั้นไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้จริง 3.หากผู้เรียนมีความสามารถทางด้านภาษานั้นๆที่จะเรียนแบบพอใช้ขึ้นไป การเรียนการสอนจะไม่ใช้ภาษาไทยในการอธิบายอีกต่อไป 4.บรรยากาศในการเรียนจะไม่เคร่งเครียด ไม่เน้นการท่องจำ แต่จะเน้นความเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: ฝึกงานเป็นครูสอนระดับชั้นnursery ที่รร.นานาชาตินันทวัน ความสามารถพิเศษ: ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การเกลี้ยกล่อมเด็ก