ติวเตอร์กอล์ฟ

ชื่อ: ติวเตอร์กอล์ฟ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นารีนุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.18 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 3.51 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ประถม มัธยมต้น,ฟิสิกส์,เคมี รูปแบบการสอน: เน้นพื้นฐานความเข้าใจ และตัวอย่างการนำทฤษฎีไปใช้จริง ประสบการณ์การสอน: สอนการบ้านเด็กประถม ความสามารถพิเศษ: ภาษาญี่ปุ่น