ติวเตอร์อาม

ชื่อเล่น: อาม เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.41 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1-6 รูปแบบการสอน: เน้นเนื้อหาของผู้เรียนตามที่โรงเรียน ในแบบของตัวผู้สอนเอง มีวิธีจำง่ายๆ ประสบการณ์การสอน: ติวให้เด็กม.6 สอบติด Suit มธ. ติวให้เพื่อนในคณะเพิ่มเกรดในชั้นเรียน ความสามารถพิเศษ: วาดรูป