ติวเตอร์แบม

ชื่อ: ติวเตอร์แบม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบ็ญจะมะมหาราช แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว. คณะ: มนุษย์ศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 2.91 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ป.1 – ม.5 รูปแบบการสอน: สอนเนื้อหาตามบทเรียน,grammar