ติวเตอร์โบว์

ชื่อเล่น: โบว์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บางปะกอกวิทยาคม แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.25 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี2 ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาจีนธุรกิจ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาจีนเบื้องต้น ภาษาจีน hsk 1-4 รูปแบบการสอน: -ปูพื้นฐานภาษาจีนให้แน่น -ฝึกให้ผู้เรียนพูดและฟังภาษาจีนในชีวิตประจำวันให้เคยชิน -มีสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน