ติวเตอร์กัลย์

ชื่อเล่น: กัลย์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.90 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขา(วิชาเอก): การแพทย์แผนไทยประยุกต์ GPA (ปริญญาตรี): 3.89 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤศ ระดับอนุบาล ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น รูปแบบการสอน: อธิบาย ยกตัวอย่างให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย ใจเย็น ค่อยๆสอน ถ้าไม่เข้าใจจะอธิบายจนเข้าใจ มีโจทย์ให้ทำหลากหลาย ไล่ระดับตั้งแต่ง่ายจนถึงซับซ้อน ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์ ม.2 และ ม.5