ติวเตอร์สอร์

ชื่อ: ติวเตอร์สอร์ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: หอวังนนทบุรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.16 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 2.69 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ม.ต้น วิทย์ฯพื้นฐาน ม.ปลาย ฟิสิกส์ และพื้นฐานวิศวกรรม รูปแบบการสอน: สอนให้เข้าใจทฤษฎี สอนให้ง่าย ทำโจทย์โดยวิธีตรงและวิธีลัด ประสบการณ์การสอน: เป็นที่ปรึกษาให้น้องชุมนุมวิชาการเพื่อให้น้องไปสอนนักเรียนมัธยมตามจังหวัดต่างๆ