ติวเตอร์mint

ชื่อเล่น: mint เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.15 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร สาขา(วิชาเอก): Food science GPA (ปริญญาตรี): 2.81 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ม.ต้น-ม.ปลาย ฟิสิกส์ ม.ปลาย แคลคูลัส 1-2 สถิติ รูปแบบการสอน: เน้นเข้าใจหลักการและทำโจทย์