ติวเตอร์มุก

ชื่อ: ติวเตอร์มุก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พิบูลวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.33 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม GPA (ปริญญาตรี): 3.48 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: – วิทยาศาสตร์ ประถม มัธยม – คณิตศาสตร์ ประถม รูปแบบการสอน: – ประสบการณ์การสอน: สอนคณิตศาสตร์ประถม 2-6 วิทยาศาสตร์ มัธยมปีที่ 2