ติวเตอร์ป่าน

ชื่อเล่น: ป่าน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศึกษานารี แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.8 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาฝรั่งเศส GPA (ปริญญาตรี): 2.78 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาฝรั่งเศส อนุบาล-ม.ปลาย ภาษาไทย อนุบาล-ม.ปลาย สังคมซึกษา อนุบาล-ม.ปลาย ภาษาอังกฤษ อนุบาล-ม.ต้น O-net/PAT7.1/gatเชื่อมโยง รูปแบบการสอน: เน้นปูพื้นให้แน่น สอนตามนะดับผู้เรียน หรือเรื่องที่ผู้เรียนต้องการเรียนเป็นพิเศษ ใจเย็น มีเทคนิคการจำแบบง่ายๆ