ติวเตอร์มด

ชื่อเล่น: มด เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สายน้ำผึ้ง แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.25 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.43 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รูปแบบการสอน: สอนตามความต้องการของผู้เรียน เฉลยและอธิบายข้อสอบอย่างละเอียด สอนเนื้อหาก่อนแล้วให้ทำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบ ประสบการณ์การสอน: ประสบการณ์การสอน: -สอนภาษาไทยป.5 มีนาคม-สิงหาคม พ.ศ.2556 -สอนภาษาไทยและสังคมศึกษาม.1 ตุลาคม พ.ศ.2556-พฤศจิกายน พ.ศ.2557 -สอนภาษาไทยม.2-ม.3 มกราคม พ.ศ.2557-มีนาคม พ.ศ.2558 ความสามารถพิเศษ: ภาษาจีน