ติวเตอร์โย

ชื่อเล่น: โย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.99 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์(กศ.บ.) วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รูปแบบการสอน: สอนเนื้อหาที่สำคัญ สรุปตามแต่ละประเด็น เน้นการฝึกทำโจทย์